Ranking - Elite Four
Gowther
26617 pontos
Korzus
25839 pontos
Crucio
25121 pontos
Henrique
19804 pontos

×