Ranking - Elite Four
Gowther
26418 pontos
Korzus
25894 pontos
Crucio
25143 pontos
Henrique
19416 pontos

×